Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 1 sierpnia


Pragnie byŚ punktem środkowym swego otoczenia i skupiaŚ na sobie uwagê wszystkich, a dążenie to potêguje siê z wiekiem. Zazwyczaj też z czasem staje siê ośrodkiem jakiejś działalności i ekspansji życiowej i przejawia zdolności organizacyjne. Wspaniałomyślny, szczery, szczodry, niezależny, dążący zawsze do niepodległości - okazuje dużo siły charakteru, wytrwałości, stałości, jak rłwnież i samoopanowania. Wykazuje wielkie zdolności do rządzenia innymi, dziêki czemu łatwo zajmuje w życiu stanowiska przodujące i naczelne - prezesa, dyrektora, prezydenta itp. Pełen taktu i uprzejmości - jest szlachetnym władcą w swej właściwej sferze życiowej. Wszyscy go tam cenią i poważają. Gdyby jego wartośŚ moralna i zasługi nie zostały ogłlnie uznane - taki człowiek czułby siê bardzo nieszczêśliwym. Przedsiêbierze nieraz na własną rêkê dalsze podrłże. Trzeba dodaŚ, że jest też dumny, ambitny, nieco prłżny i zarozumiały. Wyrłżnia siê swym dobrym smakiem, a dookoła siebie lubi zbytek i przepych. W jakiej by sferze siê nie urodził - bêdzie mu siê wiodło pośrłd właściwego otoczenia. Kto urodził siê w dniu tym - zazwyczaj osiąga wyrłżnienie w życiu, zdobywa majątek i robi karierê. A jednak zbyt dużo czasu poświêca nieraz na przejawianie swej wielkości i okazałości i lubuje siê w czczych wystêpach - dziêki czemu może w koącu popaśŚ w zależnośŚ od warunkłw życiowych, zarłwno jak i od swego otoczenia. Wadą jego jest bowiem pycha, egoizm i nieprzyjemny, cierpki charakter. Okazuje zbyt dużo dumy, a o ile jest człowiekiem niekulturalnym -może to przybieraŚ formy snobizmu i chêci niepotrzebnej ostentacji. Co mu grozi? Katastrofy życiowe; jego wpływ na innych może siê w koącu okazaŚ dośŚ ujemny. Małżeąstwo najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 20 marca do 21 kwietnia i od 22 listopada do 23 grudnia.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa