Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 10 marca


Mądry, chêtnie oddający siê poważniejszym studiom - potrafi jednocześnie umiejêtnie prowadziŚ swe rłżnorodne interesy. Ma wielką ilośŚ projektłw i pomysłłw - może jednak przy tym wykazywaŚ pewne niezdecydowanie lub zmiennośŚ - o ile chodzi o ich realizacjê. Chêtnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru: można mu wierzyŚ. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu siê miły i uprzejmy - ma w sobie jednak coś dziwacznego. Łatwo może zdobyŚ popularnośŚ i osiągnąŚ powodzenie towarzyskie. Może byŚ dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, zarłwno jak i literatem. Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływanie zarłwno dodatnie jak i ujemne - przeżywa nieraz rozczarowania w związku z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodaŚ, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży siê. Nie można powiedzieŚ, aby był zarozumiały - jest bowiem dośŚ ustêpliwy. Skromny, dystyngowany - nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chêtnie naśladuje innych - idzie drogami utorowanymi poprzednio przez liczne przykłady. Wady tych urodzin - to zmysłowośŚ, tendencja do wygłd i użycia. Nieraz pod naciskiem przykrości życiowych czuje silną potrzebê wyzwolenia i wzniesienia siê wzwyż i staje siê błêboko religijny. Może jednak rłwnież popaśŚ w rezygnacjê i obojêtnośŚ. Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieŚ jego skomplikowaną naturê, ale trzeba dodaŚ, że rłwnież trudno przychodzi mu zrozumieŚ samego siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc jego spokłj i milczące zamkniêcie siê w sobie - czy to jest obojêtnośŚ i têpota, czy też objaw głêbokiej mądrości? Niechaj siê strzeże zmysłowości zarłwno jak i zamiłowania, jakie siê w nim łatwo może rozwinąŚ do środkłw podniecających lub odurzających. W sprawach finansowych nie okazuje dostatecznej ostrożności - gdyż jest wielkim zwolennikiem użycia. Niedostatecznie rłwnież troszczy siê o swe zdrowie i łatwo mogą mu groziŚ rozstroje nerwowe.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa