Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 11 sierpnia


Pełen godności - jednocześnie jest dośŚ skromny i ustêpliwy, uwzglêdniający pragnienie swego otoczenia. Chociaż ma władczy charakter i dąży do władzy i wpływłw - jest szlachetny, interesuje siê sztuką i wykazuje zamiłowania estetyczne. Wszystkie powyższe cechy charakteru odnoszą siê jednakże tylko do ludzi, ktłrzy osiągnêli pewien poziom rozwoju. Typ nierozwiniêty - okazuje niczym niepowściągnione pragnienie wyrłżnieą i zaszczytłw, a jego śmieszna ambicja pcha go do zajmowania stanowisk o dużym autorytecie i odpowiedzialności - z czym sobie zupełnie poradziŚ nie umie. Kto urodził siê w tym dniu - może liczyŚ na poparcie osłb wyżej stojących, a w życiu może osiągnąŚ stanowisko wybitne i zyskaŚ uznanie. Mimo wszelkie przejścia życiowe i przewroty może w koącu zatryumfowaŚ. Z krewnymi czekają go nieporozumienia. Wady, jakie przynoszą te urodziny, to brak inicjatywy i zbytnia ustêpliwośŚ, a człowiek dziś urodzony bêdzie musiał w życiu walczyŚ z przeciwnikiem silniejszym od siebie. Dziêki temu, że w naturze swej ma zbyt dużo pychy i uporu - przeciwstawia siê ogłlnie przyjêtym poglądom i przez to narażonym zostaje na zaciête krytyki, a nawet straty. Gdyby rodzice i wychowawcy mogli zrozumieŚ, jak wielkie możliwości rozwojowe tają siê w takim dziecku - nie szczêdziliby żadnych wysiłkłw na jego jak najdoskonalsze wykształcenie. Jest ono niezwykle wrażliwe i utalentowane, ale nie bêdzie rozwijaŚ siê harmonijnie, o ile nie otoczy siê go stałą uprzejmością w obcowaniu, niezmienną życzliwością i miłością. Jego ognista impulsywna natura potrzebuje najrozmaitszych rozrywek i urozmaicenia monotonnych podrêcznikłw szkolnych. Dziêki wychowaniu starannemu jego zdolności mogą rozwinąŚ siê niezwykle dodatnio i pozwolą mu osiągnąŚ bardzo wysoki poziom kulturalny.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa