Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 13 marca


Decyduje siê powoli - lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustêpliwe - ale raz rozgniewany - trudno siê uspokaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie pokazuje nienawiści - raczej szlachetnośŚ i prawośŚ. Na ogłł dośŚ harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych, może byŚ czasem niespokojny, nerwowy, nieuważny. W pracy zawodowej jest gorliwy. Morze wywiera naą wpływ przyciągający - w ogłle lubi wodê, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami albo muzyką - może osiągnąŚ powodzenie. Urodziny dzisiejsze wykazują właściwości podwłjne. Jedna strona tego charakteru - to silna indywidualnośŚ o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeą, jakie mają nastąpiŚ. Z drugiej strony tak urodzony człowiek może okazywaŚ słabośŚ, ktłra przejawia siê w życiu nieostrożnym, w uganianiu siê za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychowaŚ dziecko tak urodzone. Należy je odzwyczajaŚ od marnotrawstwa. Najlepiej dawaŚ mu nieco pieniêdzy i żądaŚ potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie włwczas zdawaŚ sprawê z wartości środkłw materialnych. Lubi przygody życiowe i nie widzi czêsto błêdłw osłb, z ktłrymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potêżnych przyjaciłł, ktłrzy darzą go swym poparciem. Majątek jednak zawdziêczaŚ bêdzie samemu sobie. Przeważnie ma dośŚ liczną rodzinê, dzieci zazwyczaj kilkoro, a czêsto zawiera dwa małżeąstwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odrłżniŚ własnych uczuŚ od cudzych, jakie mu siê narzucają i potrafią całkowicie opanowaŚ jego osobowośŚ. Jego indyferencja może byŚ z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności realizowania siê jego zamierzeą, a z drugiej strony - może to byŚ tylko zwykła biernośŚ i nieostrożnośŚ lub brak szerszych zainteresowaą, człowiek może okazywaŚ słabośŚ, ktłra przejawia siê w życiu nieostrożnym, w uganianiu siê za rozrywkami, hazardem, emocjami, wzruszeniami lub też w obojêtności, jaka powstaje z braku szerszych zainteresowaą i przejawia siê w prłżności lub samouwielbieniu.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa