Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 13 sierpnia


Nie lubi ukrywania i tajemnic - i nie zawsze przekłada postêpowanie otwarte i prawne ponad wykrêty, wyjaśnienia, tłumaczenia - nawet gdyby z tego powodu miały dlaą wyniknąŚ skutki najgorsze. Ma doskonałe zdolności analityczne i potrafi czytaŚ w duszach ludzkich. Łączą go silne wiêzy uczuciowe z innymi. Okazuje dużo dyskrecji. Ostrożnie waży na szali swe zamiary, wysiłki i możnośŚ wykonania, licząc siê z warunkami życia. Jest przewidujący, pełen intuicji i posiada wybitne zdolności wykonawcze. Jest to człowiek szczery, otwarty, pełen energii - a także uduchowiony, dążący do wzniosłych celłw. Nieraz prowadzi głêbokie badania i zdobywa mądrośŚ. Doskonale rozumie prawa rządzące życiem społeczeąstwa. Władczy -potrafi rządziŚ innymi i zazwyczaj też w zakresie kierowania i organizowania innych ludzi czeka go powodzenie. Ma dobrą pamiêŚ i potrafi doskonale koncentrowaŚ siê psychicznie na pracy, jaką wykonuje. Dziêki doskonałemu orientowaniu siê w ludziach - dojdzie do władzy. Na innych ludzi działa ożywiająco i podnosi ich poziom. Wierzy głêboko w ludzkośŚ i w to, że osoby z nim wspłłpracujące dadzą z siebie wszystko najlepsze. Pragnie on rozbudziŚ szlachetny rezonans w sercach otoczenia, dodaje mu odwagi, energii, aby jego nadzieje nie zostały zawiedzione. Gdy jednak to nastąpi - liczy na poprawê w przyszłości. Nigdy nie wymaga od nikogo pracy ponad siły, spełnienia takich rzeczy, ktłrych dana osoba nie jest w stanie wykonaŚ. Interesuje siê zarłwno nauką jak i sztuką, a specjalnie troszczy siê o to, aby zapewniŚ dobrobyt biednym, cierpiącym, chorym, uciśnionym. Chêtnie zapomina o sobie, troszcząc siê o innych, przy czym okazuje punktualnośŚ, metodycznośŚ i ostrożnośŚ. Ma poczucie humoru, jest gościnny, a z rodziną łączą go dobre stosunki - ma do niej dużo przywiązania. Jego bezinteresownośŚ zapewni mu wyniesienie życiowe.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa