Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 14 maja


Charakter jego wykazuje cechy dośŚ kontrastowe. Chociaż jest cierpliwym pracownikiem i usposobionym na ogłł dośŚ skromnie - potrafi byŚ rłwnież bezlitosny i egoistyczny. Stara siê on odpowiedzieŚ wymaganiom, jakie mu stawiają inni - mimo to jednak najczêściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowiednio. Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin to przede wszystkim charakter dośŚ cierpki - a w poczynaniach swych chwiejny nieraz i słaby. Co mu grozi. Jest zbyt łatwowierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. Toteż zostanie ono nadużyte. Do czego powinien dążyŚ. Przede wszystkim do opanowania swej zmysłowości - a zwłaszcza powinien pod tym wzglêdem poskramiaŚ swą wyobraźniê. Gdy przezwyciêży swe namiêtności staje siê prawy i wierny i może dokonaŚ wielkich rzeczy. Okazuje włwczas niezwykłą potêgê umysłową, idzie za postêpem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wynalazki. Może też osiągnąŚ niezwykły rozwłj i przejawiaŚ jakiś bardzo oryginalny talent. Nie powinien zapominaŚ, że najwiêkszym ze wszystkich zawojo-waą - jest opanowanie samego siebie. Kto urodził siê dzisiaj - powinien od czasu do czasu przebywaŚ w sa- motności, ktłra jest dla niego źrłdłem potêgi wewnêtrznej. O ile chodzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje - powinien je przedsiêbraŚ w samotności, gdyż inaczej może podlegaŚ wpływowi otoczenia, na ktłry jest bardzo wrażliwy.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa