Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 17 marca


Urodziny dzisiejsze dają dwa typy - albo człowieka dośŚ powierzchownego - albo też głêbokiego i usposobionego filozoficznie. Jest to natura jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciłł, ktłrzy okażą siê w koącu bardzo pożyteczni. Rłwnież i osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcjê. Usposobiony społecznie - chêtnie spełnia swe obowiązki wzglêdem in- nych i nie chciałby sprawiaŚ najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą - uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie - i poddaje siê im z ochotą. Z poddaniem siê rłwnież znosi życiowe przejścia, ograniczenia i ucisk, na jaki jest nieraz narażony. Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego - może swymi słowami wywołaŚ niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodaŚ, że inni ludzie najczêściej nie rozumieją go i sądzą niesprawiedliwie, nie potrafiąc oceniŚ jego jak najlepszych zamiarłw i czystych intencyj. Co mu grozi. Może on zostaŚ powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczêście, ktłre podminuje rezultaty jego prac i zrujnuje jego nadzieje. Niechaj wiêc zachowuje jak najwiêkszą ostrożnośŚ, niechaj pracuje gorliwie i posiew ziarna swej pracy rzuca na szerokie pola społeczeąstwa. Czy bêdzie zbieraŚ żniwo swego posiewu? Nie wiadomo. Jak wychowaŚ dziecko dziś urodzone. Najwiêksze wysiłki wychowawcłw powinny byŚ skierowane na rozwiniêcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upłr, ktłrego jednakże nie należy uważaŚ za objaw woli i nie trzeba staraŚ siê o złamanie takich nagłych napadłw zapamiêtania siê dziecka. Jest to bowiem nieraz tylko uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatnośŚ i wrażliwośŚ, ktłra została przez coś boleśnie dotkniêta. Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolności - należy je wcześnie przyuczaŚ, aby starały siê wszystko same rozstrzygaŚ i decydowaŚ - na podstawie pewnych określonych przez wychowawcłw zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa