Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 18 marca


Jego natura wykazuje pewną podwłjnośŚ. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry, o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pragnący staŚ na czele i przewodziŚ nad innymi i dążący do tego, aby kierowaŚ siê w życiu logiką. Z drugiej znowu strony - okazuje dużą wrażliwośŚ, nerwowośŚ, poddaje siê wpływom uczuŚ i rozrzewnienia i pozwala otoczeniu oddziaływaŚ na siebie. DobrodusznośŚ łączy siê w nim z podstêpnością i przebiegłością. Taka podwłjnośŚ natury wywołuje niezrłwnoważenie charakteru, co połączone bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udrêczają go rłwnież stany niepokoju, troski i ogłlnej konfuzji. Zdrowie jego jest dośŚ delikatne; łatwo siê zaziêbia, a stany niepokoju psychicznego odbijają siê ujemnie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony; łatwo siê przejmuje i oczekuje najgorszych wynikłw. Co mu grozi. Że nic go nie potrafi doprowadziŚ do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dziêki brakom psychicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary, lub ukryte pomysły, ktłre są z gruntu fałszywe i dziêki temu wszystkie dobre intencje i wysiłki mogą płjśŚ na marne. Do czego powinien dążyŚ. Do skoncentrowania siê i milczenia - przez co osiągnie potêgê wewnêtrzną. Powinien rłwnież nauczyŚ siê sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym spokoju nerwłw, co bardzo dodatnio może wpłynąŚ na jego zdrowie. Jak wychowaŚ dziecko dziś urodzone. Rodzice i wychowawcy powinni przede wszystkim przyuczaŚ takie dziecko do życia realnego i nie pozwalaŚ mu żyŚ zbytnio wyobraźnią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże, okazuje ono czujnośŚ, bystrośŚ, zdolności organizacyjne, ale dziêki intensywnemu życiu psychicznemu ma zawsze tendencje do przesady i powiêkszania każdego faktu pod wpływem wyobraźni. Jest ono rłwnie dumne jak i wrażliwe - nie pozwala siê ograniczaŚ i nie lubi kontroli. Toteż niechaj samo zbiera swe doświadczenia życiowe i uczy siê liczyŚ z realnościami życia. Zamiast odciągaŚ go od rozpalonego żelaza, do ktłrego biegnie - lepiej pozwoliŚ mu siê sparzyŚ. Przykre doświadczenie bêdzie skuteczną nauką na przyszłośŚ.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa