Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 19 marca


Lubi wszystko co nowe i postêpowe. Pragnie prowadziŚ innych i staŚ na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzêdnych i służenia innym. Chêtnie układa rłżne plany i projekty, ale nie lubi słuchaŚ rad innych ludzi i pragnie zawsze chodziŚ własnymi drogami. Namiêtny, odważny, przedsiêbiorczy - okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co nowe i postêpowe, a do każdego zadania jakie mu życie nasuwa - zabiera siê z energią i zdecydowaniem. Ambitny pragnie siê wybiŚ i osiągnąŚ uznanie. Lubi zmieniaŚ otoczenie, nie wykazując zbyt silnych instynktłw rodzinnych. W każdej sytuacji życiowej potrafi daŚ sobie radê, a specjalnie nadaje siê do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu. Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pośpiesznie i gwałtownie. Są to najczêstsze przyczyny jego niepowodzeą życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący siê i posiada zdolnośŚ łączenia siê myślami i uczuciami z innymi. W głêbi duszy życzy wszystkim jak najlepiej_____________________________________________________ Chêtnie przebacza ludziom ich błêdy i pomyłki - i dziêki temu może byŚ dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura takiego człowieka jest jednak dośŚ dziwaczna. Z jednej bowiem strony pragnie okazaŚ swą serdecznośŚ i poświêcenie, a z drugiej znowu - odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe. Dla całkowitego swego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje siê szczegłłami, lubi komfort i użycie. Mimo swe dążenie do samodzielności - podlega jednak silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje życiowe. Już w młodości dotykają go nieraz przeciwności losu. Co mu grozi. Że jego umysł zamknie siê w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadaą życia. Do czego powinien dążyŚ. Aby kierowaŚ siê w życiu wiêcej wolą i rozsądkiem aniżeli uczuciami - a rłwnież aby nie poddawaŚ siê wpływowi innych ludzi i nie odstêpowaŚ od swych zasad.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa