Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 19 sierpnia


Bardzo ambitny - okazuje zdolności do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i potrafi wywieraŚ swłj wpływ na innych. Pełen godności - cieszy siê wielkim autorytetem u swego otoczenia, na ktłre pragnie wywieraŚ wpływ organizacyjny. Szlachetny, wspaniałomyślny, uczuciowy - lubi wspaniałe przyjêcia i umie zabawiaŚ swych gości. Zazwyczaj umie budziŚ sympatiê do siebie u ludzi. Mało troszczy siê o szczegłły ale całośŚ jego przyjêŚ zawsze wypadnie doskonale. Każdy z jego gości może przejawiaŚ swą całkowitą indywidualnośŚ - w niczym nie skrêpowany. Jest to człowiek pracowity, dobry finansista, zrêczny w sprawach przemysłu i handlu, wyrłżniający siê swymi zdolnościami praktycznymi i wykonawczymi. Toteż urodziny dzisiejsze doskonałe są dla ludzi, ktłrzy sprawują rządy nad innymi i w ogłle stoją na czele jakichś przedsiêbiorstw, zatrudniających wiêkszą ilośŚ pracownikłw. Wierzy w siebie jak i w ludzkośŚ, a ponieważ jest dośŚ wszechstronnym, przeto potrafi oceniŚ każdego wedle jego wartości i każdemu wyznaczyŚ odpowiednie dlaą stanowisko. Interesuje siê przeszłością, historią, dawnymi obyczajami, zbiera przedmioty okazałe i broą. Do czego powinien dążyŚ? Powinien rozwijaŚ siê stopniowo przez spokojne rozmyślanie i zastanowienie siê, unikając czynłw zbyt pośpiesznych i impulsywnych. Rozwija siê rłwnież przez cierpienie, zwłaszcza przykrości uczuciowe. Wady. W postêpowaniu swym jest nadmiernie ognisty i impulsywny, lubi spory, dowodzenia i dyskusje, a jego charakter jest dośŚ kłłtliwy. Umysł jego jest niespokojny, o tendencjach destrukcyjnych, zawsze gotłw do przeciwstawiania siê, argumentowania, atakowania etc. Co mu grozi? W gniewie może posunąŚ siê do czynłw gwałtownych i nawet kogoś zraniŚ. Jemu grożą rłwnież napaści wrogłw. Miejsca nisko położone nie są dla niego bezpieczne. Do charakterystyki człowieka tak urodzonego trzeba dodaŚ, że interesuje siê sztuką i czêsto przyjaźni siê z uczonymi i artystami. Dziêki swej pracy wytrwałej osiągnie wreszcie powodzenie i bêdzie zbieraŚ obfite żniwo swych wysiłkłw.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa