Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 2 maja


Wytrwały, pracowity - ścisły jest w życiu, co przejawia siê nawet w drobiazgach. Interesuje siê studiami naukowymi, zarłwno jak i doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne. Łączy w sobie stałośŚ charakteru z dobrocią, ale przy tym może siê rłwnież przejawiaŚ wielka wiara w siebie w połączeniu z uporem, co potêguje siê z wiekiem. Ale na ogłł jest dośŚ życzliwie usposobiony do ogłłu ludzkości i ożywiają go dobre intencje. Natura ta wykazuje nieraz rłżnorodne przeciwieąstwa. 2 jednej strony jest dogmatyczny, konserwatywny i ma wielkie pojêcie o samym sobie - a z drugiej znowu - potrafi siê nieraz dostosowaŚ do swego otoczenia, a zwłaszcza tej czêści społeczeąstwa, jaka go powołuje do czynu. Łatwo też może zająŚ stanowisko wysuniête, na ktłrym bêdzie kierowaŚ innymi ludźmi. Okazuje takt, stałośŚ, dobrodusznośŚ i jest pełen oddania w przyjaźni, ale gdy mu siê sprzeciwiaŚ - może okazywaŚ dużą zawziêtośŚ, a doprowadzony do pasji, staje siê wprost niepoczytalny. Gdy jest nastrojony życzliwie, włwczas jest bardzo lojalny w stosunku do innych ludzi i pozostaje tak długo płki może nimi rządziŚ i kroczyŚ własną swą drogą. Nie lubi mieszania siê innych ludzi do jego spraw, a opłr stawiany może go pobudziŚ do wielkiego gniewu. W ruchach dośŚ powolny, potrafi sobie zawsze wynaleźŚ coś przyjemnego i nie opuszcza okazyj użycia dobrych rzeczy świata tego. Ma dobrą pamiêŚ. Odczuwa bardzo silnie wielkie sympatie i antypatie, przy czym jednak najczêściej wydaje mu siê, że osoby, do ktłrych czuje sympatiê są jednostkami wybranymi, stojącymi bardzo wysoko moralnie. Ludzi zaś, ktłrzy budzą jego antypatiê uważa za nikczemnikłw. Jest to człowiek silnych uczuŚ. Sympatyczny z natury, ma oddanych przyjaciłł, pragnie przypodobaŚ siê innym i umie wywołaŚ życzliwe uczucia dla siebie pośrłd swego otoczenia. Trzeba też przyznaŚ, że dąży najczêściej do pokoju i zgody powszechnej, a z osobami o podobnym charakterze chêtnie zawiera związki. Jest to jednostka dośŚ pracowita i może siê staŚ pożytecznym członkiem społeczeąstwa, zadowalającym siê tym, co przypadnie na jego dolê w życiu. Jest to natura pełna ufności w OpatrznośŚ o usposobieniu wesołym i szczêśliwym.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa