Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 23 sierpnia


Potrafi połączyŚ w jedną harmonijną całośŚ inteligencjê z uczuciem, mądrośŚ z miłością. Wykazuje zamiłowania artystyczne; przepełnia go uwielbienie dla wszystkiego co piêkne. W swym ubraniu, zarłwno jak i w urządzeniu mieszkania - wykazuje dużo poczucia piêkna i smaku. Jest to prawdziwe dziecko przyrody, rozkoszujące siê nieustannie jej piêknem. Stara siê też przebywaŚ jak najwiêcej na powietrzu - pośrłd piêknych widokłw i krajobrazłw. Stawia sobie zawsze zadania wysokie, a nawet czêsto zbyt wysokie, tak, że nie jest w stanie dosiêgnąŚ ich w życiu, bowiem te ideały staŚ siê mogą po prostu utopią. Dąży do doskonałości we wszystkim. Jest to inteligentny, dobry obywatel swego kraju. Jest to pracownik niezmordowany, a gdy bêdzie odpowiednio wychowany i posiądzie wyższe wykształcenie - przejawia włwczas duże zdolności filozoficzne i może zostaŚ logicznym myślicielem. Obdarzony jest niezwykłą zdolnością przekonywania, dziêki czemu może zostaŚ doskonałym nauczycielem lub profesorem filozofii. Ma dużo taktu i rzadko tylko dotyka innych ludzi, lub wywołuje zamieszanie swym zachowaniem siê. Cechuje go wielka miłośŚ własna i silne przywiązania. Władczy - w swym wystêpowaniu na zewnątrz jest pełen godności. Mimo swe skłonności do uduchowienia i zainteresowania metafizyczne - lubi dobre rzeczy świata tego i potrafi je sobie zapewniŚ w obfitości, bêdąc przywiązanym do życia. Kobieta tak urodzona jest dobrą, oszczêdną gospodynią i kochającą matką. Lubi ona wszystko co rośnie lub podrasta - od dziecka przy piersi do kiełkującej roślinki. Do swej rodziny jest bardzo przywiązana i nie okazuje wobec niej żadnego egoizmu, ktłry nieraz przejawia w stosunku do innych ludzi.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa