Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 26 maja


Inny jest w swych myślach a inny w czynach. Zrêczny jest bardzo w wyrażaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie. Nieco wyniosły i egoistyczny - jest dobrym pracownikiem umysłowym; potrafi zwłaszcza dobrze rozumowaŚ i dowodziŚ słuszności swego zdania. W sporach jest zaciêty i nieustêpliwy. Wykazuje w ogłle dośŚ wojowniczą naturê - jest też zazdrosny. Nie cofa siê w życiu przed ryzykiem i hazardem. Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwłjnej. Inne jest jego wnêtrze - a inaczej postêpuje na zewnątrz. Nastroje jego zmieniają siê nieustannie. Gdy jest dobrze usposobiony - włwczas jest doskonałym pracownikiem i chêtnie przychodzi z pomocą innym. Pod wpływem zaś złych nastrojłw - jest bezwładny i obojêtny. Na ogłł trzeba stwierdziŚ, że w życiu dośŚ mu siê wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i projekty realizują siê pomyślnie. Przy tym interesa swe prowadzi umiejêtnie i systematycznie, i rłwnież w swych zajêciach i pracy umysłowej jest staranny i metodyczny Zwraca uwagê na swe zachowanie, wygląd zewnêtrzny i troszczy siê o ubranie. Może liczyŚ na powodzenie i karierê w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąŚ dobre stanowiska. Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągniêcia stanowiska. Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogłw, ktłra bêdzie mu w tym przeszkadzaŚ dośŚ silnie i nie można powiedzieŚ na pewno, czy mu siê uda zwalczyŚ swych przeciwnikłw. Zycie jego zależne jest od ryzyka.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa