Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 26 marca


Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postêpowe. Jest zwolennikiem argumentłw, dowodzenia, sportłw i dyskusji - przez to nieraz stwarza sobie wrogłw. Jego chêŚ zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne - jest niezwykle silna. Zdecydowany, gorliwy - wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadziŚ swe plany i osiągnąŚ swe cele życiowe. Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując siê niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierowaŚ konwersacjê na nowe tory niezwykle interesujące i nie zabraknie mu nigdy tematu; lubi bawiŚ towarzystwo. Niespokojny - nieustannie znajduje siê w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie może siê ustaliŚ ostatecznie - mimo wszelkie wysiłki jakie przedsiêbierze w tym celu. Wierny, prawy - ma gest szeroki. Lubi piêkno, porządek, harmoniê i eleganckie otoczenie. Interesuje siê lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty. Pewny siebie, agresywny - posiada odwagê swych przekonaą i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, ktłre jednakże nie zawsze udaje mu siê zakoączyŚ pomyślnie. Przejawia wybitną zrêcznośŚ w kierunku mechaniki, a może osiągnąŚ dobre rezultaty rłwnież i w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada. Ma doskonale przystosowaną naturê do tego, aby głrowaŚ nad innymi; ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąŚ krewnych i znajomych. Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na stanowisko wybitne. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet groziŚ katastrofy. W jego życiu zaszczyty łączą siê z niebezpieczeąstwami. Co mu grozi. Jego kaprysy i zmiennośŚ wywierają wpływ ujemny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu zadowolone, a zadania jakie go czekają - czêsto są drażliwe.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa