Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 29 maja


Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze. Lubi polowania, podrłże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne. Jest to człowiek subtelny, ktłry umiłował literaturê i sztukê. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne - zwłaszcza w kierunku handlowym i może byŚ doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje rłwnież zdolności w kierunku wojskowym. Czuły, bystry, okazuje zmiennośŚ usposobienia, ktłra może przerodziŚ siê w gniewliwośŚ lub drażliwośŚ, albo też niepokłj nerwowy. Potrafi byŚ wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany. Dziêki doświadczeniom życiowym rozwija siê stopniowo - a jego charakter powoli siê krystalizuje. Dziêki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowośŚ, staje siê cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chêtnie swe obowiązki. W małżeąstwie nie jest zbyt szczêśliwy - dokuczają mu bowiem nieporozumienia, a nawet kłłtnie. Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieśŚ dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowośŚ i dolegliwośŚ rąk. Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąŚ na siebie katastrofê życiową. Kobieta dziś urodzona - jest ładna, uczuciowa, szlachetna - ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piêkne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także życie publiczne.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa