Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 29 marca


Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż do zuchwalstwa. W niebezpieczeąstwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimną krew - a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza siê do tego nierzadko pycha i samowola. Dla swych przyjaciłł jest bardzo oddany i wyświadcza im chêtnie przysługi. Potrafi byŚ natomiast niezwykle groźnym wrogiem - atakującym bez wahania swego przeciwnika. Nade wszystko ceni wolnośŚ i samodzielnośŚ. Sam pragnie stawiaŚ czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajêty sobą - młwi chêtnie o swych sprawach, okazując dużo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie. Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy - lubi układaŚ projekty i plany, ale nie interesuje siê szczegłłami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmowaŚ w liniach szerokich i zasadniczych. Jako korespondent nie zawsze jest miły, bowiem styl jego listłw jest krłtki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe. Dziêki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości - przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyŚ u kogoś. Staje siê włwczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczenia go i krêpowania w czym- kolwiek - bardzo niespokojny. W sprawach pieniêżnych jest szczodry i ma gest szeroki. Praktyczny, szybko orientuje siê w interesach. Nie lubi osłb stojących wyżej od niego czy to pod wzglêdem moralnym czy umysłowym. Co do swoich wierzeą i przekonaą - może okazywaŚ wielki upłr i zaciêtośŚ. Kobieta urodzona dnia tego jest niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robłtek lub wykaączania. Początkowo przygląda siê bacznie całej sprawie, potem układa projekt - i... czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracê.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa