Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 4 maja


Lubi rozmyślania samotne, chêtnie prowadzi studia i może zdobyŚ nawet głêbszą wiedzê. A jednocześnie jego zainteresowania życiowe są rłwnież bardzo praktyczne. Charakter jego wykazuje liczne kontrasty. Jest to bowiem człowiek podlegający licznym wpływom, a jednocześnie jest bardzo zdecydowany, a nawet nieraz dogmatyczny, potrafi też byŚ bardzo stanowczy, a rłwnież i samowolny. Jego najważniejszą cechą jest niewątpliwie upłr - mocno wierzy w siebie i zawziêcie broni swego zdania. Dziêki jednak dziwnej kontrasto-wości swej natury - lubi jednocześnie wymianê poglądłw, chêtnie pośredniczy w sporach innych ludzi i łagodzi zawziêtośŚ przeciwnikłw. Na ogłł okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczucia odgrywają wielką rolê. Wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy usposobiony jest bratersko wzglêdem innych ludzi i odznacza siê swym poczuciem sprawiedliwości. Nieraz też okazuje skłonności do życia religijnego, a spełnianie dobrych uczynkłw sprawia mu przyjemnośŚ. Jego małżeąstwo zazwyczaj niezbyt jest szczêśliwe. Wady. Mêżczyzna trudny jest nieraz w obcowaniu z powodu swej chêci wyodrêbniania siê lub uporu. Kobieta zaś jest nadmiernie krytyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli bowiem zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma racjê i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne. Wadą osłb dziś urodzonych jest to, że z wiekiem pragną coraz wiêkszej władzy i chcą rządziŚ wszystkimi - lecz ich wtrącanie siê do spraw innych ludzi może spowodowaŚ, że stracą sympatiê swego otoczenia. Na ogłł jednak człowiek urodzony dzisiaj jest dośŚ sprawiedliwy, a jego wola jest silna. Życie jego przeważnie wypełnia spokojna praca dla dobra innych. Przy koącu życia z zadowoleniem spogląda na obfite rezultaty swych wysiłkłw.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa