Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 6 maja


Jest to człowiek subtelny, dążący wytrwale do zrealizowania swych projektłw i dążeą życiowych. W czynach swych jest dośŚ powolny i zaciêty; nieraz siê waha. Lubi spokłj i odpoczynek po pracy. Rozwija siê stopniowo w miarê swych rłżnorodnych przeżyŚ. Potrafi wybraŚ co dobre i przyswoiŚ sobie na stałe. Wykazuje wielką siłê koncentracji i dużą wrażliwośŚ, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i ufności, ktłre go nie opuszczają pośrłd wszelkich okoliczności i przejśŚ życiowych. Nie szczêdzi wysiłkłw, aby osiągnąŚ w jakimś kierunku doskonałośŚ i uzyskaŚ w ten sposłb wyższośŚ nad innymi ludźmi. Broni swych ideałłw i walczy o swe przekonania, ktłrych łatwo nie zmienia. W polemice jest zaciêty i może rozwinąŚ wielką siłê. Potrafi byŚ w razie potrzeby bardzo wymowny, zarłwno w wypadku, gdy chodzi o jego własne interesy, jak też i o sprawy innych ludzi. Osoba jego budzi pośrłd otoczenia zainteresowanie, a nieraz już nawet w młodości udaje mu siê osiągnąŚ pewne powodzenie. Może zdobyŚ uznanie dziêki swej twłrczości artystycznej lub literackiej. Albo też osiągnąŚ powodzenie finansowe dziêki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach. Na polu nauki lub polityki może osiągaŚ rłwnież rezultaty pomyślne. Przede wszystkim jednak może wyrłżniaŚ siê na polu twłrczości, o ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwłj - wznieśŚ siê duchem ponad ograniczenia zmysłłw i materii. Obdarzony intuicją i fantazją nierzadko okazuje dużą muzykalnośŚ. Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmyślania oraz zdolnośŚ do skupiania siê na swej pracy i zadaniach życiowych. Sąd swłj tworzy zazwyczaj powoli. Trzeba dodaŚ, że wszelkie wady urodzin dzisiejszych łatwo mogą zostaŚ przezwyciêżone, gdyż człowiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. Toteż najczêściej w życiu osiąga dobre stanowisko - odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W koącu może byŚ nawet wyrłżniany przez innych i osiągnąŚ uznanie ogłlne.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa