Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 6 marca


Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy - i dlatego też dośŚ rzadko spotykają go niepowodzenia w jego przedsiêwziêciach. Czego nie może zdobyŚ swą pracą i energią - osiąga dziêki cierpliwości. Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska, o ktłre siê troszczy specjalnie. W stosunku do rodziny potrafi byŚ szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwośŚ i zaciêtośŚ. Natura jego bowiem wykazuje skłonności do silnych uczuŚ, przywiązania i poświêcenia siê dla osłb kochanych. Trzeba dodaŚ, że jego usposobienie jest dośŚ niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje siê zbytnio zamkniêty w sobie lub niedostatecznie ufny w swe siły. Urodziny wykazują dwie kraącowości: Albo taki człowiek jest spokojny, dośŚ bierny i nie wykazuje wiêkszych ambicyj życiowych - albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajêcia stanowiska wybitnego. Grozi mu jednak przy tym, że albo tego stanowiska nie bêdzie młgł osiągnąŚ, albo też - zdobywszy je wreszcie - nie bêdzie młgł go zatrzymaŚ na stałe. Może też osiągnąŚ dobrą pozycjê życiową dziêki połączeniu siê we wspłłpracy z innymi. Nierozwiniêty - taki człowiek w dążeniu do rozszerzenia granic swej świadomości i do poznania nowych i niecodziennych stanłw psychicznych - może podpaśŚ pod władzê narkotykłw, na działanie ktłrych jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy. 2 wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje siê coraz bardziej wspłłczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu włwczas opanowanie przez silniejsze indywidualności. Wadą bowiem urodzin dzisiejszych jest zbytnia wrażliwośŚ, a warunki zewnêtrzne i otoczenie mogą wywieraŚ na takiego człowieka wpływ znaczny. Zamiast dążyŚ do tego, aby je formowaŚ i przekształcaŚ wedle swej woli - łatwo ustêpuje i poddaje siê biernie temu, co uważa za koniecznośŚ życiową. Grozi mu przy tym, iż mimo swłj charakter dośŚ łagodny i dobroduszny - może zostaŚ zamieszany w spory lub kłłtnie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa