Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 9 sierpnia


Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Jeden ujemny - to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni - jest wspłłczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych. Typ dodani pragnie w czyn wcieliŚ swe ideały, co mu siê udaje w koącu dziêki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawê ze swego znaczenia. Wypełnia go bogata treśŚ wewnêtrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głêbin własnego ducha, a gdy rozwinie siê odpowiednio - staje siê zdolnym do wielkich czynłw. Życie jego wypełniają wysiłki wytrwałe. Nieraz niesie na sobie poważną odpowiedzialnośŚ i cieszy siê zaufaniem społeczeąstwa. Jest zaciêty, wytrwały, ale rłwnież i mściwy. Nie można o nim powiedzieŚ, aby był niewdziêczny - ale nie zapomina uraz doznanych. Bardzo nieustêpliwy - prêdzej zginie aniżeli siê podda. Posiada on swłj własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i rozrywki są też całkiem swoiste, odrêbne od rozrywek innych ludzi. Mało sobie robi ze zdania innych - gdyż wewnêtrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym - poza społeczeąstwem. Czekają go podrłże dalekie, dziêki ktłrym może zdobyŚ popularnośŚ. Lubi ostentacjê życiową i uroczyste wystêpy. Wzniesie siê ponad sferê swego pochodzenia i może zostaŚ osobą wybitną, co może nastąpiŚ rłwnież i za granicą. Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąŚ powodzenie. Zdrowie tak urodzonych ludzi - bywa rłwnież dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otoczenie - albo też osoby chorowite. Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpienia sercowe, co pochodziŚ może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie naą działa dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzi nierozwiniêtych dołącza siê do tego cierpienie z powodu zranionej prłżności lub niemożności osiągniêcia wyrłżnieą i pochwał. Co mu grozi. Niebezpieczeąstwa natury fizycznej.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa