Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni grudnia


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 grudnia - Jest przyjacielem pokoju i sprawiedliwości.
-> 2 grudnia - Ambitny, bystry, praktyczny - dąży do zajêcia dobrego stanowiska.
-> 3 grudnia - Ma licznych przyjaciłł i pragnie przewodziŚ nad nimi.
-> 4 grudnia - Ruchliwy, namiêtny - ma poglądy liberalne.
-> 5 grudnia - Dąży do rzeczy wielkich, a jego życie wypełniają ryzykowne przedsiêwziêcia.
-> 6 grudnia - Lubi sport i Świczenia na otwartym powietrzu.
-> 7 grudnia - Wesoły, dowcipny, łatwy w obejściu.
-> 8 grudnia - Przedsiêbiorczy, uczuciowy - nastrojony jest optymistycznie.
-> 9 grudnia - Prawy, wierny, okazuje lojalnośŚ wobec osłb, z ktłrymi go życie związało.
-> 10 grudnia - Ekscentryczny, niespokojny, posiada dużą intuicjê, potêgującą siê z wiekiem.
-> 11 grudnia - Ma naturą skomplikowaną, a okazuje przy, tym upodobania artystyczne.
-> 12 grudnia - Patriotyczny, utalentowany - życzliwie odnosi siê do innych.
-> 13 grudnia - Posiada umysł ostry, satyryczny.
-> 14 grudnia - Ekscentryczny, samodzielny - pragnie zdobyŚ popularnośŚ.
-> 15 grudnia - Ufny, kochający - interesuje siê pracą społeczną.
-> 16 grudnia - Impulsywny, ruchliwy - lubi zmiany; sam sobie może byŚ wrogiem.
-> 17 grudnia - Ma naturê entuzjastyczną i pożytecznych przyjaciłł.
-> 18 grudnia - Zrêczny, stały, wrażliwy - nie lubi fałszywych sytuacji.
-> 19 grudnia - Wynalazczy, wszechstronny - potrafi sobie daŚ radą w najrozmaitszych dziedzinach życia.
-> 20 grudnia - Wytrwały, sprawiedliwy - lubiany jest przez towarzyszy i podwładnych.
-> 21 grudnia - Zrêczny organizator, bystry krytyk - władczy, rozkazujący - przeciwstawia siê innym.
-> 22 grudnia - Przedsiêbiorczy, przenikliwy - polega na sobie samym.
-> 23 grudnia - Zrêczny, rozważny - potrafi dostosowaŚ siê do okoliczności życiowych.
-> 24 grudnia - Dotrzymuje swych obietnic, lecz może nie osiągnąŚ wszystkiego co zamierzył.
-> 25 grudnia - Oszczêdny, wyrachowany - ma zdolności dyplomatyczne.
-> 26 grudnia - Ma zamiłowanie artystyczne i lubi towarzystwo osłb płci odmiennej.
-> 27 grudnia - Subtelny, sprawiedliwy -posiada wiele rozwagi.
-> 28 grudnia - Układa szerokie projekty i zrêcznie je realizuje.
-> 29 grudnia - Zdecydowany, wynalazczy - ma silny charakter; chêtnie zagłêbia siê w rozmyślaniach.
-> 30 grudnia - Zrêczny, przenikliwy - potrafi wyprowadziŚ innych w pole.
-> 31 grudnia - Staranny, wytrwały - dziêki poparciu osłb wyżej postawionych może osiągnąŚ wyniesienie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa