Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dni kwietnia


Porada: kliknij w datę aby przeczytać pełny opis

-> 1 kwietnia - Dumny, władczy, pragnie przewodziŚ nad innymi.
-> 2 kwietnia - Dziêki własnym zasługom - może siê wybiŚ a nawet uzyskaŚ sławą.
-> 3 kwietnia - Ma usposobienie skłonne do rozmyślaą głêbokich.
-> 4 kwietnia - Niechaj siê strzeże zdrady i polega jedynie na sobie samym.
-> 5 kwietnia - Jest człowiekiem pracowitym i dobrym młwcą.
-> 6 kwietnia - Jest zwolennikiem nowych myśli i oryginalnych poglądłw.
-> 7 kwietnia - Jest optymistą ogłlnie lubianym.
-> 8 kwietnia - Potrafi kochaŚ namiêtnie a przezwyciêżanie trudności sprawia mu przyjemnośŚ.
-> 9 kwietnia - Posiada wybitne zdolności, ale jest rłwnież dośŚ złośliwym człowiekiem.
-> 10 kwietnia - Serdeczny, wesoły - cieszy siê poparciem swych przyjaciłł.
-> 11 kwietnia - Używa wszelkich środkłw aby dopiąŚ swego celu.
-> 12 kwietnia - Jest poszukiwaczem rzeczy niezwykłych i pragnie postawiŚ na swoim.
-> 13 kwietnia - Aktywny, samodzielny, ugania siê za rozrywkami - lecz może nie wyjśŚ dobrze na tym.
-> 14 kwietnia - Układa doskonale projekty, lecz wykonanie ich niech raczej powierza innym.
-> 15 kwietnia - Może zostaŚ wyniesiony ponad sferê swego pochodzenia.
-> 16 kwietnia - Pewien jest zwyciêstwa a przykładem swym działa na innych.
-> 17 kwietnia - Uzdolniony wszechstronnie, zrêcznie przemawia publicznie i zyskuje zwolennikłw.
-> 18 kwietnia - Kocha wolnośŚ, lubi sporty i jest opozycjonistą z zasady.
-> 19 kwietnia - Wierzy w siebie i porząda zmian i nowości.
-> 20 kwietnia - Nie cofa siê przed trudnościami i dąży naprzłd niezmordowanie, porywając innych za sobą.
-> 21 kwietnia - Wyrłżnia siê swymi zdolnościami dyplomatycznymi.
-> 22 kwietnia - Jest człowiekiem silnej woli, zamkniêty w sobie i nadaje siê do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.
-> 23 kwietnia - Jest człowiekiem praktycznym, ktłry może zrobiŚ majątek.
-> 24 kwietnia - Ma skłonności despotycznem a jego stosunki domowe układają siê dośŚ niemiło.
-> 25 kwietnia - Dziêki swym wybitnym zdolnościom może zrobiŚ karierą.
-> 26 kwietnia - Dąży do szczêścia przez miłości może byŚ dobrym ojcem rodziny.
-> 27 kwietnia - Czeka cierpliwie na zrealizowanie swych projektłw.
-> 28 kwietnia - Dąży do piêkna i harmonii a chêtnie zajmuje siê sprawami innych ludzi.
-> 29 kwietnia - Jest człowiekiem pokojowym, ktłry zaufał opatrzności.
-> 30 kwietnia - Pewny siebie - z wiekiem przejawia coraz wiêksze poczucie własnej godności.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa