Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 4 sierpnia)


Czysty i skromny, pełen godności, szlachetny - dąży do wysokich ideałłw. Uczucia jego są bardzo gorące, a umysł jasny, uzdolniony niezwykle. Ożywiają go zawsze jak najlepsze intencje; łatwo przebacza urazy doznane. Jest to charakter stały, zdecydowany, niezależny, cierpliwy, ostrożny. Ponieważ jest nadmiernie wrażliwy, może z tego powodu staŚ siê nawet aż bojaźliwy i zamkniêty w sobie. Nieraz narażony jest na duże przejścia i przykrości życiowe - ale wszystko to w koącu zmieni siê na dobrodziejstwa i zostanie uwieączone powodzeniem. Kto urodził siê dzisiaj - może jak najdokładniej sprawdziŚ na sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Życie jego zostaje uwieączone powodzeniem i nieraz osiąga już za życia dużą popularnośŚ. Stopniowo dochodzi do majątku, a nieraz staje siê to dziêki pomyślnemu małżeąstwu. Dużo szczêścia czeka go w życiu, a cokolwiek rozpocznie - przeważnie doprowadzi do pomyślnego zakoączenia. Tak siê składa, że w każdej sferze ludzkiej działalności może osiągnąŚ uznanie. Jak wychowaŚ dziecko dziś urodzone? Ma ono niezwykłe zdolności naśladowcze i dlatego należy uczyŚ je przede wszystkim samodzielności. Takie dziecko czêsto nie tylko naśladuje postêpowanie i wszelkie przywary ludzkie swego najbliższego otoczenia, ale rłwnież niezwykle umiejêtnie potrafi naśladowaŚ czyjś głos i zachowanie siê. Urodziny dzisiejsze w ogłle obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej. Dziecka dziś urodzonego nie należy drażniŚ ani też poniżaŚ, lecz trzeba wszelkimi siłami dążyŚ do rozwiniêcia jego wielkich wrodzonych zdolności, aby mogło siê wznieśŚ ponad przeciêtne normy ludzkości - do czego posiada wszelkie dane. Naturalnie, wymaga to starannego wychowania.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa