Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 4 lipca)


Zdolny jest do uczuŚ głêbokich, chociaż tego nie okazuje. Bystry, milczący obserwator bardzo ostro odczuwa wszystko dokoła. Harmonijne otoczenie - to pierwszy warunek szczêścia dla takiego człowieka. Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, odznaczający siê swą wytrzymałością i zaciêtością - chociaż dośŚ bierny. O ile tylko potrafi przezwyciêżyŚ swą biernośŚ - włwczas może rozwinąŚ wielką aktywnośŚ, okazaŚ duże zdolności i osiągnąŚ znaczną potêgê w życiu. Zdolny do interesłw - lubi jednak studia naukowe i okazuje skłonności religijne. Wykazuje też dużą biegłośŚ w pracach rêcznych. Trzymając siê zaciêcie swych zasad i celłw życiowych - potrafi okazywaŚ wielką ostrożnośŚ, zdolnośŚ przewidywania i oszczêdnośŚ. Nieraz tak rodzą siê skąpcy. Zaciêty, nie przebaczający - może nawet okazaŚ siê okrutny. Ma on silne poczucie własnej indywidualności, ale nieraz zbyt mało siły, aby ją przejawiaŚ w życiu. Wielka wrażliwośŚ na nastroje łączy siê z niezwykłą zmiennością. Skłonny jest też do samotności i podlega napadom melancholii, a jego tendencje czêsto są destrukcyjne. Trzeba dodaŚ, że na ogłł jest to człowiek twardy, dumny i nieustêpliwy, nie zwracający uwagi na innych. Do czego powinien dążyŚ? Do opanowania swych złych instynktłw, ktłre pchają go do okrucieąstwa. O ile nie potrafi ich opanowaŚ - może popaśŚ w niebezpieczeąstwa życiowe. Co mu grozi? Że przeciwko niemu może siê zorganizowaŚ zbiorowa opozycja jego wrogłw, na skutek czego koniec jego życia nie bêdzie pomyślny.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa