Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 12 sierpnia)


Odznacza siê swą niezwykłą intuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee. Subtelny, rozumny - doskonale potrafi układaŚ swe liczne i rłżnorodne projekty i plany. Pełen energii okazuje dużą ekspansjê życiową - nieraz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie. Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdziêcza im stanowiska odpowiedzialne, jakie zajmuje. Dziêki swym wszechstronnym zdolnościom - może staŚ siê popularnym; bêdzie podrłżowaŚ po krajach rozlicznych. Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dziêki swym stosunkom z osobami wybitnymi w koącu siê wybije i uzyska ogłlne uznanie. Zawłd. Powodzenie może osiągnąŚ przy wszelkich wystêpach publicznych, przy czym trzeba zaznaczyŚ, że urodziny dzisiejsze obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej. A zatem może byŚ dobrym aktorem, nauczycielem, instruktorem, organizatorem - a w ogłle może osiągnąŚ powodzenie we wszelkim zajêciu, ktłre wysuwa go na pierwsze miejsce i zmusza do nauczania lub bawienia albo też rządzenia innymi ludźmi. W każdej sferze życia pragnie zająŚ jakieś stanowisko wybitne - a to odpowiednio do swego urodzenia. Bardzo trudno mu przychodzi zajmowaŚ stanowisko podwładnego i tylko w tym wypadku może na nim dłużej wytrzymaŚ, gdy ma jeszcze pod sobą innych podwładnych. Bêdzie żyŚ długo i jeszcze pod koniec życia rozwinie niezwykłą aktywnośŚ i przejawi wielką energiê. Co mu grozi? Że swą ekspansjê i aktywnośŚ bêdzie rozpraszaŚ na przedsiêwziêcia nieprodukcyjne, ktłre nie mogą mu przynieśŚ rezultatłw życiowych.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa