Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 1 lutego)


Rozwiniêty, psychicznie i umysłowo - odczuwa sympatiê do osłb uduchowionych i uczonych. Wykazuje dużo siły charakteru i poczucia godności własnej. Należy zastrzec, że nadmierne umiłowanie wolności i silne namiêtności mogą zaprowadziŚ zbyt daleko i nawet naraziŚ na niebezpieczeąstwa. Toteż powinien siê nauczyŚ dostosowywaŚ do swego otoczenia. Byłoby to dlaą bowiem wielką przykrością, gdyby przy swym zamiłowaniu do niepodległości - został zmuszony do poddawania siê koniecznościom życiowym i popadł w zależnośŚ od innych. Ambitny i zdecydowany - może dojśŚ do tego, że bêdzie rządziŚ swym przełożonym. Chociaż jednak bêdzie naą wywieraŚ wielki wpływ - mogą mu groziŚ - właśnie z tej strony - rłżne niebezpieczeąstwa. O co powinien siê troszczyŚ. Aby jak najwcześniej nauczyŚ siê samoo-panowania i zrozumiał, że jego przełożeni i wyżej stojący są tak samo zazdrośni jak i on o swe prawa i przywileje. Niechaj dąży rłwnież do przezwyciêżenia niepokoju, starając siê we wszystkim dookoła dostrzegaŚ tylko dobre strony i nie potêpiaŚ ludzi zbyt pochopnie. Niechaj nie czyni obietnic, jakich nie ma zamiaru dotrzymaŚ, a poczynione zobowiązania niechaj wypełnia sumiennie. We wszystkim powinien siê radziŚ swego sumienia, a w najważniejszych sprawach ten głos wewnêtrzny podda mu najlepsze rozstrzygniêcie. Zazwyczaj ma licznych przyjaciłł, ktłrzy wywierają naą znaczny wpływ. Jego stosunek do ludzkości jest bardzo życzliwy i humanitarny, a jego życzliwośŚ i miłosierdzie dotyczy rłwnież w dużym stopniu i zwierząt, ktłrymi siê chêtnie opiekuje. Nieustannie dąży do tego, aby poprawiŚ warunki swego otoczenia, zapewniŚ mu dobrobyt i szersze horyzonty umysłowe. Jest to dlaą wielką satysfakcją, gdy może sprawiaŚ przyjemnośŚ innym i dostarczaŚ im zdrowych i prostych rozrywek. Wszystkie te cechy charakteru potêgują siê z wiekiem.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa