Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 20 lipca)


Wykazuje dużo dobroci wrodzonej, ktłra przejawia siê w życiu przy każdej okazji. Jest to człowiek usposobiony pokojowo, a gdzie przebywa - stara siê wnieśŚ harmoniê i zgodê. Bardzo dużo ma życzliwości i uczucia dla innych, podświadomie jednak liczy na to, że odpłacą mu tym samym. Czêsto jednak bywa na odwrłt. Wadą jego jest zbytnia wrażliwośŚ na stosunki osobiste, uczucia i punkty widzenia innych. WrażliwośŚ tê powinien staraŚ siê przezwyciêżyŚ - inaczej nie bêdzie młgł siê wybiŚ w życiu. Może siê to staŚ dziêki rozwiniêciu siê stopniowo pewnego uczuciowego egoizmu, ktłry bêdzie mu płźniej służyŚ jako tarcza ochronna dla jego nadmiernej wrażliwości. Usposobienie jego jest przyjazne, ustêpliwe, uprzejme i łagodne. Zdolnym jest do pracy cierpliwej pod kierunkiem innych i poświêcenia siê dla osłb kochanych. Chêtnie siê uczy. Jest to dobry pracownik i wierny towarzysz. Nie potrzeba go przynaglaŚ do pracy, gdyż sam wykazuje skłonności do wysiłkłw cierpliwych. Posiada dużo milczącej siły charakteru i wytrwałości, ale za mało ambicji i oryginalności w poczynaniach. Podlega nieustannym zmianom nastrojłw - ale mimo to jest akuratny i ostrożny - można na nim polegaŚ. Co mu grozi? Że podlegnie woli ludzi silniejszych od siebie. Trudno mu nieraz przychodzi osiągnąŚ samodzielnośŚ życiowa. Zresztą - na stanowisku podwładnego osiąga czêsto wiêksze powodzenie aniżeli na stanowisku naczelnym. W sprawach zawodowych odbywa dłuższe podrłże. Trzeba dodaŚ, że jest to na ogłł człowiek szczêśliwy. Może osiągnąŚ wyrłżnienie dziêki swym zdolnościom artystycznym a zwłaszcza talentowi do sztuki plastycznej.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa