Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 1 marca)


Jest to człowiek uczuciowy, impulsywny, odważny. W swych poczynaniach jest dośŚ przedsiêbiorczy, a nieraz bywa nieostrożny, narażając siê na niebezpieczeąstwo. Umysł ma bardzo wrażliwy i odczuwa intuicyjnie stany radości lub smutku innych osłb; ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym. Nie znosi ograniczeą - a gdy jest na nie narażony - staje siê włwczas bardzo niespokojny. Okazuje zdolności artystyczne, a zakres jego zainteresowaą umysłowych jest dośŚ szeroki. Odczuwa przyciąganie do wszystkiego co niezwykłe i romantyczne. Chêtnie mieszka nad wodą i odbywa dalsze podrłże rozkoszując siê piêknymi widokami. Piêkno we wszelkiej postaci działa na jego duszê bardzo silnie. Wielce sobie ceni samotnośŚ i chwile cichej kontemplacji - zwłaszcza w wypadkach, gdy jest niezrozumiany i niedoceniany przez otoczenie - co zdarza siê dośŚ czêsto. Wierny z niego przyjaciel, poświêcający siê dla osłb kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dziêki czemu może dotknąŚ uczucia bliskich osłb - bez najmniejszej woli ze swej strony; nie pragnie bowiem szkodziŚ i dokuczaŚ innym. Kobieta tak urodzona jest uległa i uczuciowa, a może okazaŚ dużo oddania i poświêcenia siê dla osłb kochanych. Lubi komfort, rozrywki, użycie i przyjemności - ale nieraz też nie okazuje szerszych zainteresowaą umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności. Wady tych urodzin - to stany podrażnienia i dośŚ cierpkie nastroje. Taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywaŚ swe obowiązki życiowe. Powinien dążyŚ do tego, aby byŚ opanowanym. Gdy bowiem utraci spokłj i podda siê odruchom namiêtności - może naraziŚ siê na niebezpieczeąstwa i zostaŚ opanowany przez wolê jednostek silniejszych psychicznie.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa