Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Losowy horoskop (na dzień 9 pazdziernika)


Usposobiony jest przedsiêbiorczo, a jednocześnie dośŚ opozycyjnie, a nawet buntowniczo, gdyż nie znosi ograniczeą. Energiczny, aktywny -posiada w sobie dużo potêgi ukrytej. Odważny, a jednocześnie ostrożny - lubi przygody i dalekie podrłże, przy czym okazuje skłonności do odwiedzania krajłw południowych. Jego inteligencja jest niezwykła, umysł zaś czujny, ostry, oryginalny i bardzo aktywny, ktłrego baczności nic nie ujdzie - zapewnia mu powodzenie życiowe, a nieraz może nawet przynieśŚ wyrłżnienia lub odznaczenia. Dziêki swym doskonałym zdolnościom umysłowym - uczy siê szybko i dobrze. Chêtnie wytwarza sobie własne zdanie o każdej rzeczy, ale prêdko je zmieniŚ potrafi. Jednakże w swych zasadniczych celach życiowych, a rłwnież i w ideałach, do ktłrych dąży - okazuje dużo stałości. Umie używaŚ życia i wykorzystywaŚ jego rozkosze. W jego życiu wpływ matki wyraża siê dośŚ silnie. Zawłd. Dziêki swym zdolnościom może z powodzeniem zajmowaŚ siê sztuką, bądź nauką i zawsze potrafi osiągnąŚ w tych dziedzinach rezultaty dodatnie. Trzeba dodaŚ, że charakter mêżczyzny dziś urodzonego jest inny, aniżeli kobiety. WartośŚ mêżczyzny polega na zdolności koncentrowania siê na wykonywanej pracy, zrêczności zastosowaą praktycznych i zdolności do wysiłkłw wytrwałych. Działa on jednakże okresami - po periodzie intensywnej działalności nastêpuje okres bierności, podczas ktłrego nie przajawia w życiu i nie stosuje praktycznie żadnej ze swych zdolności, chociażby życie go nawet do tego zmuszało. Czuje siê najzupełniej zadowolony siedząc w miêkkim fotelu i paląc papierosa. Gdy jednak odpocznie, tak długo, jak mu było potrzeba - za- biera siê natychmiast do roboty i przejawia taką samą nieposkromioną energiê, jak poprzednio. Wady. Jest zbyt wrażliwy, nieraz nawet mediumiczny. Łatwo traci głowê i włwczas podlega wpływom innych ludzi. Nie zawsze lubi porządek - nieraz odkłada rłżne sprawy i zapomina o nich. Czego siê strzec winien? Niechaj unika wojskowości, jako zawodu. Chociaż może w tym kierunku okazywaŚ wielkie zamiłowanie - nie bêdzie mu siê wiodło w wojsku i nie osiągnie w nim zaszczytłw - co najwyżej może siê naraziŚ na fizyczne niebezpieczeąstwo.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa