Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 25 maja


Wspaniałomyślny, sympatyczny - odznacza siê zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeą. Gościnny, uprzejmy - troszczy siê o wygody i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciłł i zwolennikłw. Posiada wielką wyobraźniê, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywaŚ też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiaŚ pewien talent w jakimś określonym kierunku. Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry; niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne. Dziêki swym specjalnym zdolnościom zarłwno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego młgłby zostaŚ doskonałym detektywem, sêdzią śledczym, prawnikiem. Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne - lubi pracê społeczną. Może zająŚ z czasem stanowisko odpowiedzialne, na ktłrym bêdzie siê cieszył zaufaniem ogłlnym. Dziêki własnym swym wysiłkom może osiągnąŚ wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy jak i w zakresie swego społecznego środowiska. Nieraz zdarza siê, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu - i stopniowo wznosi siê na jakąś dobrą pozycjê życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd. Urodziny te nieraz dają tendencjê do dwłch małżeąstw - zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciłł, lecz usposobienie jego jest zmienne. Zrêcznie dostosowujący siê do warunkłw i otoczenia - szybko podnosi siê z wszelkich upadkłw i klêsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu. Poszukuje wytrwale prawdy - a przy tym zawsze widzi dwie strony każdego zagadnienia - i ta kontrastowośŚ i podwłjnośŚ jego charakteru nieraz siê zaznacza w życiu. Umysł jego niezwykle ruchliwy - zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie - może daŚ zawsze na to kilka odpowiedzi.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa