Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 7 maja


Jest to bowiem człowiek niezwykle wrażliwy, ktłrego dusza spragniona jest jakichś ideałłw. Gdy je raz sobie ustali - dąży płźniej do ich zrealizowania z dużą wytrwałością i siłą woli. Jednakże wszystkie te cechy dopiero włwczas siê przejawiają, gdy zostanie pobudzone jego zainteresowanie łub podrażniona ambicja. Jest bowiem na ogłł dośŚ powolny. A jednocześnie umysł jego jest ostry, aktywny i nie brak mu pomysłłw oryginalnych. Jego duszê wypełniają nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje siê żywo sztuką, wykazując dośŚ duże poczucie koloru i słuch muzyczny. Wywiera dośŚ duży wpływ towarzyski i społeczny, a w życiu ma dużo zadaą do wypełnienia. Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosferze zaś niespokojnej i gorączkowej - nie może siê skupiŚ należycie i w koącu tak staje siê podrażniony, że nie czuje najmniejszej ochoty do pracy. Jest przywiązany do życia, wykazuje silną zmysłowośŚ i kochliwośŚ, lubi towarzystwo osłb płci odmiennej, ale przy tym jest cierpliwy, wy- trwały i nadaje siê do pracy fizycznej. Charakter jego i nastroje ulegają zmianom. To bywa milczący - to znowu staje siê bardzo rozmowny, raz wykazuje dużo pilności - w innym znowu wypadku zachowuje siê obojêtnie - lubi wygody i zbytek; gdy tylko nie jest podrażniony wykazuje ustêpliwośŚ, ostrożnośŚ, stałośŚ i zaciêtośŚ. Jest on bardzo drażliwy - ale trudno go przeniknąŚ, gdyż nie okazuje tego na zewnątrz i długo tłumi gniew w sobie. W każdym razie otoczenie powinno siê liczyŚ z jego wielką ambicją, ktłra łatwo czuje siê dotkniêta. Włwczas może okazywaŚ niezadowolenie, skłonnośŚ do melancholii, zaciêtośŚ, upłr. Nie jest wolny od uczucia zazdrości. Okazuje też pewien dogma-tyzm - trzymając siê ściśle szczegłłłw i formalnej treści słłw. Nie znosi sprzeciwiania siê swej woli.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa