Zaloguj | Zarejestruj | Pomoc

Horoskop urodzinowy

Pozwala przewidzieć życie osoby urodzonej w danym dniu, poprzez analizę układu planet w momencie urodzin, pozwala wskazać Twe silne i słabe strony.

Pomaga odkryć Ci wrodzone talenty i zdolności, odkrywa paranormalne czynniki przynoszące szczęście lub kłopoty (numery, liczby daty etc).

Wskazuje najważniejsze momenty w życiu, wraz z próbą wskazania odpowiedzi jaką drogę wybrać w momencie rozterki.

Wybierz miesiąc:


-> Styczeń
-> Luty
-> Marzec
-> Kwiecień
-> Maj
-> Czerwiec
-> Lipiec
-> Sierpień
-> Wrzesień
-> Październik
-> Listopad
-> Grudzień

Horoskop na dzień 7 sierpnia


Jest to człowiek wyższy, świadomy swych sił i zdolności, oraz zdający sobie sprawê ze swej przewagi nad innymi ludźmi. Świadomy swej potêgi, pełen ambicji - ze swych zdolności czyni jak najlepszy użytek. Najczêściej okazuje zdolności w jakimś kierunku całkiem specjalnym. Okazuje też wielką zdolnośŚ do panowania nad innymi. Spełnia to dziêki specjalnemu wrodzonemu poczuciu, jakiego nie mają w sobie inni ludzie - ma zatem jakby nad nimi pewną przewagê. Podobnie do działania słoąca - pragnie wywieraŚ na swe otoczenie wpływ ożywiający i organizujący, co potêguje siê z wiekiem. Dużo uczy siê w życiu dziêki swym uczuciom. Jego przywiązania są niezwykle głêbokie, a w życiu praktycznym wyrażają siê bardzo silnie. Łatwo go wzruszyŚ i podrażniŚ - jednakże szybko siê znowu uspokaja. Nie jest mściwy. Lubi odbywaŚ podrłże z przyjaciłłmi i urządzaŚ u siebie przyjêcia, wystêpując okazale. Lubi rozrywki, jest zwolennikiem użycia, a przede wszystkim pragnie zyskaŚ popularnośŚ i sympatiê ogłlną. Dobry z niego rozmłwca i doskonale potrafi bawiŚ towarzystwo, dziêki swym zdolnościom mimicznym i umiejêtności opowiadania rłżnych historyjek i anegdot. Posiada zdolności wykonawcze i może byŚ dobrym dyktatorem, menagerem, bankierem, badaczem, a także dobrym krytykiem artystycznym, dziêki zainteresowaniu intelektualnemu, jakie czuje do sztuki. W domu cieszy go wszystko co jasne, piêkne, okazałe, a zwłaszcza sprawia mu przyjemnośŚ dużo światła i ogieą w kominku. Odważny, jest nieustraszony, mêżny, wierny, szlachetny, pewien siebie - jest to silny charakter. Nie ulega wątpliwości, że w swojej sferze życia może osiągnąŚ stanowisko wybitne i zyskaŚ uznanie. Czyny jego łatwo uzyskują poklask, a sam on potêguje swe wpływy i osiąga władzê.Gry Planszowe | Internet Speed Test | smieszne filmiki | Kurs instruktora strzelectwa